صفحه نخست حدیث و سنت رجال شیعه در ترازوی قضاوت مهمترین کتاب‌های شیعه در جرح و تعدیل

مهمترین کتاب‌های شیعه در جرح و تعدیل

و اما مهمترین کتاب‌هایشان در این زمینه: