جرح و تعدیل در نزد تشیع

در زمینه‌ی این علم، اهل تشیع کتاب‌هایی دارند که در برگیرنده‌ی زندگینامه‌ی راویان آن‌ها می-باشد، ولی باید در نظر داشت که اهل تشیع در مقایسه با اهل سنت در این زمینه بسیار کم‌مایه و کم سواد هستند، بلکه اصلاً کمتر از آن هستند که بشود آن‌ها را با اهل سنت مقایسه کرد.