(۳) التهذیب

صاحب این کتاب، شیخ آن‌ها به نام محمدبن حسن بن علی الطوسی ـ متوفی سال ۴۶۰ هـ می‌باشد و این کتاب، سومین منبع اهل تشیع می‌باشد که در آن گفته‌اند: «... این کتاب برای یک فقیه در مورد هر چه از روایات احکام وجود دارد، او را کفایت می‌کند و هیچ کتابی نمی‌تواند او را از این کتاب بی نیاز کند».