مشخصات کتاب

رجال شیعه در ترازوی قضاوت
تأليف:

عبدالرحمن الزرعی


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین