راه‌های چاره وعلاج

ابتدا باید اسباب ومسببات این عوامل را شناخت، وپس هرگاه سبب‌ها را بشناسیم، علاج وراه چاره اسباب را نیز خواهیم شناخت که عبارتند از: