صفحه نخست عقاید (کلام) راه های نفوذ شیطان بر صالحان ۳- غفلت و ناآگاهی از راه‌های نفوذ شیطان در انسان

۳- غفلت و ناآگاهی از راه‌های نفوذ شیطان در انسان