صفحه نخست عقاید (کلام) راه های نفوذ شیطان بر صالحان خامساً: ایجاد احساس کمال وکامل بودن دروغی وجعلی و...

خامساً: ایجاد احساس کمال وکامل بودن دروغی وجعلی وکاذب در انسان است

مثلاً شیطان این احساس را در درون انسان ایجاد می‌کند که او کامل است و هیچ عیب و نقصی در اونیست. به او می‌گوید: تواز هرکس دیگری غیر از خود بهتر و برتر هستی، تونماز می‌خوانید درحالیکه بسیاری از افراد هستند که نماز نمی‌خوانند، توروزه می‌گیری درحالی که خیلی از افراد هستند که روزه نمی‌گیرند، تورا وادار می‌کند وتو را در موقعیتی قرار می‌دهدکه خود را با کسانی که نسبت به تو در انجام دادن اعمال صالح مثل نماز، روزه و... کوتاهی می‌کنند، مقایسه کنی. و ایجاد این نوع احساس و طرز فکر از طرف شیطان فقط بخاطر این است که تو را از انجام عمل صالح بیشتر وبهتر باز دارد. ولی اگر در این رابطه به وسوسه‌های شیطان جواب ندهی، هیچوقت خود را بهتر و برتر از دیگران نمی‌بینی بلکه مداوم سعی می‌کنی که اعمال صالح خود را بیشتر و بهتر جلو دهی.

مثلاً شیطان می‌گوید: عمل تو در روز قیامت برای توشفاعت خواهد کرد. سپس فرد را به انجام اعمال مباح مشغول وسرگرم می‌کند و از انجام اعمال صالح باز می‌دارد. می‌گوید: کمی استراحت کن- زیاد خودت را خسته نکن. توالآن مشغول هستی، می‌دانی که از دیگران بهتر هستی .... و به همین ترتیب کاری می‌کند که در ارتباط با انجام عمال صالح، سستی و تنبلی در او ایجاد کند و برای انجام آن‌ها تلاش و کوشش نکند. ولی آنچه که مورد نظر و مطلوب ما است اینکه خود را با کسی مقایسه کنی که همیشه روزهای دوشنبه وپنجشنبه روزه می‌گیرد، درحالیکه تو این سنت را رعایت نمی‌کنی، به فلانی نگاه کن وخود را با او مقایسه کن که تمامی سنت‌ها را انجام می‌دهد و تو آن‌ها را انجام نمی‌دهی. این نوع مقایسه کردن مطلوب و مورد نظر است.