راه‌های نفوذ شیطان در انسان

بحقیقت راه‌های نفوذ شیطان زیاد هستند که خلاصه کردن آن‌ها مشکل است، و ما تعدادی از این راه‌ها را بیان می‌کنیم: