مسئلۀ هفتم: سیاست

قرآن کریم اصول و قواعد سیاست را نیز بیان نموده است، و صورت‌های بارز آن را را روشن ساخته، و راه‌های آن را واضح نموده است.

کلمۀ سیاست مصدر - ساس یسوس- بمعنای تدبیر و تنظیم امور دولت است که به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱- سیاست خارجی.

۲- سیاست داخلی.