فصل پنجم

درباره اقوال صحابه کرامش و تابعین در سه قرن اول که بهترین قرن‌ها به حساب می‌آیند صحبت می‌کنیم؛ عده‌ای از اقوال حکم مرفوع را دارا بوده و به پیامبر اکرم ج منسوب است و نظر فردی و شخصی نمی‌باشند.

۱- ابوبکر صدیقس دو دختر کودک را مشاهده کرد که دائره می‌زنند و همراه با آن آواز می‌خواندند، صدیق اکبرس هر دو را سرزنش کرد و فرمود: این آواز از شیطان است، پیامبر اکرم ج نظر صدیقس را تأیید نمودند [٧۰].

۲- وقتی حضرت عمرس آوازی و یا صدای دهل را می‌شنید می‌پرسید: این آواز از چیست؟ اگر می‌گفتند: مراسم عروسی و یا ختنه برپا است خاموش می‌گردید [٧۱].

۳- حضرت عثمانس همیشه لطف و شکر الهی را بجا می‌آورد که توفیق نیافته تا آواز بخواند و یا آرزوی آن را بنماید و به این معصیت آلوده شود [٧۲].

۴- ابن مسعودب می‌فرمایند: وقتی انسان بر چهار پایی سوار شود و بسم الله نگوید، شیطان بر پشت سر او سوار می‌شود و به او می‌گوید: آواز خوانی کن و اگر شخص نتوانست آواز بخواند به او می‌گوید: آرزویش را بکن [٧۳].

۵- آواز در دل ریا می‌پروراند همانطور که آب زراعت را بارور می‌گرداند [٧۴].

۶- آواز خوانی مقدمه و پیش آهنگ زنا است [٧۵].

٧- حضرت انسس فرموده است: بدترین کسب و مزد و اجرت، آواز خوانی است [٧۶].

۸- عبدالله بن عمرب از کنار گروهی گذر کردند که احرام بسته بودند و یکی از آن‌ها آواز می‌خواند. ابن عمرب فرمودند: خداوند دعای حج شما را اجابت نکند [٧٧].

٩- عبدالله بن عمر از کنار دختر بچه‌ای که آواز می‌خواند رد شدند سپس فرمودند: اگر شیطان از کسی دست بر می‌داشت، پس مزاحم این دختر بچه نمی‌شد [٧۸].

۱۰- وکیع بن جراح/ می‌فرمایند: طنبور را بگیر و بر فرق مالک آن خرد کن چنانکه ابن عمرب نیز همین طور بر خورد نمودند [٧٩].

۱۱- سوید بن غفلهب می‌فرمایند: فرشتگان در خانه‌ای که دهل باشد نمی‌آیند [۸۰].

صحابه‌های جلیل القدر بسیاری و همچنین بزرگان زیادی در این باره نقل قول تصریح فرموده‌اند که، در این رساله کوچک ما نمی‌گنجند و ما به همین روایت اکتفا می‌کنیم و از خوانندگان محترم می‌خواهیم که در این مورد تحقیق بیشتر بفرمایند.

[٧۰] روای حدیث امام بخاری: ۴۴،۲ و ۴۴۵. [٧۱] راوی حدیث عبدالرزاق: ۵،۱۱ و ابن ابی شیبة: ۱٩۲،۴. [٧۲] ابن ابو عاصم: ۵٩۵،۲، بسوی ۴۸۸،۲، طبرانی: ۸۵،۱. [٧۳] راوی عبدالرزاق: ۳٩٧،۱۰ طبرانی: ۱٧۰،٩ ابن ابو الدنیا: ۱۴. [٧۴] راوی ابن ابو الدنیا: ۱۳، بیهقی: ۲۲۳،۱۰. [٧۵] نزعة الاسماع: ۶۶. [٧۶] روایت ابن ابو الدنیا: ۱۳، بیهقی: ۲۲۳،۱۰. [٧٧] روایت ابن ابو الدنیا و روایت بخاری در ادب ۲۴۵،۲. [٧۸] راوی خلال: ۱۲۶. [٧٩] طنبور: یکی از آلات موسیقی می‌باشد که دارای تار می‌باشد. فرهنگ عمید طنبور را این چنین تعریف کرده است: طنبور یکی از آلات موسیقی دارای دسته دراز و کاسه کوچک شبیه سه تار طنبار هم می‌گویند. (مترجم) [۸۰] روایت بخاری در ادب ۲، ۴۶۴ و بیهقی: ۲۳۳،۱۰.