صفحه نخست عقاید (کلام) احکام موسیقی و سرود از دیدگاه اسلام فصل دوم: انواع ساز و آواز حرام و ناجایز

فصل دوم: انواع ساز و آواز حرام و ناجایز

آواز وقتی حرام می‌باشد که از حدود شرایط ذکر شده بیرون گردد. امروزه بنابر دلایل ذیل ساز آواز حرام تلقی می‌گردد.

۱- آواز همراه با ساز و موسیقی می‌باشد.

۲- مشتمل بر اقوال مغایر و مخالف شرع می‌باشند.

۳- باعث باز داشتن از ادای فرایض و واجبات و تکلیف شرعی می‌باشد.

۴- سراینده، زن می‌باشد که آواز وی را نامحرم می‌شنوند.

۵- سراینده بسیار می‌سراید تا معروف و مشهور گردد.

۶- بر سرودن مزد می‌گیرند.

٧- به لحن و لهجه مردم فاسق و فاجر می‌سرایند.

زیرا این نوع سرایندگی به فحش و ناسزا منجر می‌گردد و از نظر شریعت حرام است.