فصل اول: انواع آوازهای جایز و مباح

تعریف آواز عبارتست از: تطریب [۳] و ترنم [۴] به شعر و نثر و غیره که با بلند کردن آواز و پی در پی آوردن آن می‌باشد، گاهی این طرب و ترنم با موسیقی همراه و یا بدون آن بوده و به تنهایی سروده می‌شود.

[۳] تطریب: شادمانی کردن، به هیجان در آمدن، نشاط سر دادن. [۴] ترنم: آواز خواندن، زمزمه کردن آواز خوش.