مشخصات کتاب

احکام موسیقی و سرود از دیدگاه اسلام
تأليف:

احمد بن عبدالعزیز حمدان


مترجم:

عبدالرحیم سالارزهی