صفحه نخست عقاید (کلام) کشف دروغها و فریبهای نگارنده المراجعات باب دوم: موضع و فقره‌های ننگین و شرم‌آور در کتاب ...

باب دوم: موضع و فقره‌های ننگین و شرم‌آور در کتاب المراجعات که ارزش علمی آن را تماماً از بین می‌برد

فصل اول: فقره‌ها و قطعه‌هایی که در نقل دروغ وجود دارد.

فصل دوم: قطعه‌‌هایی که در نقل تغییر و دگرگونی نموده است

فصل سوم: قطعه‌هایی که در آن نقل را قطع نموده است

فصل چهارم: قطعه‌هایی که در آن دروغ آشکار وجود دارد

فصل پنجم: قطعه‌هایی که در آن فریفتن و دغل وجود دارد

فصل ششم: قطعه‌هایی که در آن کتمان [واقعیت] شده است

فصل هفتم: قطعه‌هایی که در خود کتاب تناقص وجود دارد

فصل هشتم: قطعه‌هایی که در آن طعن و نکوهش صحابه می‌باشد