باب اول

فصل اول: حقیقت کتاب «مراجعات»

فصل دوم: روش شیعه [عموماً] و عبدالحسین [خصوصاً] در استدلال از کتاب‌های [منابع] اهل سنّت.