مشخصات کتاب

«کشف دروغ‌ها و فریب‌های نگارنده «المراجعات»
نویسنده:

عبد الله بن عبشان الغامدی