اصول عقيده ما سه چيز است:

شناخت خدا، دین و پیامبر.