نام سوره‌ها و معانی

۱- الفاتحه گشاینده ۲- البقره گاو ماده ۳- آل عمران فرزندان عمران ۴- النساء زنان ۵- مائده سفره آراسته آسمانی ۶- الانعام چهارپایان ٧-الاعراف فاصله میان ۸- الانفال غنیمت‌ها ٩- التوبه از گناه بازگشتن ۱۰- یونس پسر متیّ از پیغمبران ۱۱- هود پیغمبر قوم عاد ۱۲- یوسف پسر یعقوب ۱۳- الرعد تُندر ۱۴- ابراهیم شیخ‌النبیاء ۱۵- الحجر دیار ثمود ۱۶- النّحل زنبور عسل ۱٧- الاسراء به شب رفتن و معراج ۱۸- الکهف شکاف در کوه ۱٩- مریم مادر عیسی ÷ ۲۰- طه از حروف مقطّعه ۲۱- الانبیاء پیغمبران ۲۲- الحج زیارت کعبه ۲۳- المؤمنون مؤمنان ۲۴- النّور روشنایی ۲۵- الفرقان جدا گشتن ۲۶- الشعراء شاعران ۲٧- النّمل مور ۲۸- القصص قصه‌ها ۲٩- العنکبوت کارتنه ۳۰- الرّوم رومیان ۳۱- لقمان مردی بود با حکمت ۳۲- السجده سر بر زمین نهادن ۳۳- الاحزاب گروهها و سپاه ۳۴- سبا نام شهری ۳۵- فاطر آفریننده ۳۶- یس از حروف مقطّعه ۳٧- الصّافات فرشتگانی که به صف ایستاده‌اند ۳۸- ص از حروف مقطّعه ۳٩- الزّمر جمع زُمره (گروه) ۴۰- غافر آمرزنده ۴۱- فصّلت چیزی که تفصیل داده شده ۴۲- الشوری مشورت کردن ۴۳- الزُّخرف زیور و آرایش ۴۴- الدُّخان دود ۴۵- الجاثیه بر زانو نشسته ۴۶- الاحقاف توده‌های ریگ ۴٧- محمد ج خاتم‌الانبیاء ۴۸- الفتح گشودن ۴٩- الحُجرات سرایچه‌ها ۵۰- ق از حروف مقطّعه ۵۱- الذاریات تندبادها ۵۲- الطّور کوه موسی ÷ ۵۳- النّجم ستاره ۵۴- القمر ماه ۵۵- الرّحمن بخشنده ۵۶- الواقعه قیامت ۵٧- الحدید آهن ۵۸- المجادله با کسی پیکار کردن ۵٩- الحشر گرد آوردن ۶۰- الممتحنه آزموده شده ۶۱- الصّف رسته ۶۲- الجمعه آدینه ۶۳- المُنافقون دورویان ۶۴- التّغابن بر یکدیگر زیان آوردن ۶۵- الطّلاق رهایی ۶۶- التّحریم حرام کردن ۶٧- المُلک پادشاهی ۶۸- القلم خامه تراشیده(قلم) ۶٩- الحاقّه اشاره‌ای به قیامت ٧۰- المعارج نردبانها ٧۱- نوح از انبیاء اولوالعزم ٧۲- الجّن جن (پری) ٧۳- مزمّل پیچیده در گلیم ٧۴- المدّثر پیچیده در جامه ٧۵- القیامه رستاخیز ٧۶- الدّهر روزگار ٧٧- المرسلات فرشتگانی که پیاپی فرستاده شوند ٧۸- النبأ خبر ٧٩- النّازعات کِشندگان جانها ۸۰- عَبَس روی تُرُش کرد ۸۱- الکوّرت در هم پیچیده ۸۲- الانفطار شکافته شدن ۸۳- المطفّفین کاهندگان از اوزان ۸۴- الانشقاق شکافته شدن ۸۵- البروج برجها ۸۶- الطّارق ستاره صبحگاهی ۸٧- الاعلی برتر ۸۸- الغاشیه پوشاننده ۸٩- الفجر پگاه ٩۰- البلد شهر مکه ٩۱- الشمس خورشید ٩۲- اللّیل شب ٩۳- والضّحی چاشتگاه ٩۴- الانشراح گشاده شدن ٩۵- التین انجیر ٩۶- العلق خون بسته ٩٧- القدر اندازه، ارزش ٩۸- البیّنه دلیل ٩٩- الزلزال جنبانیدن ۱۰۰- العادیات اسبان نفس زننده ۱۰۱- القارعه کوبنده (قیامت) ۱۰۲- التکاثُر نازیدن به بسیاری مال ۱۰۳- العصر روزگار ۱۰۴- الهمزه غیبت کننده ۱۰۵- الفیل پیل ۱۰۶- قریش نام قبیله‌ای از عرب ۱۰٧- الماعون اسباب خانه ۱۰۸- الکوثر نیکی بسیاری(نام حوضی در بهشت) ۱۰٩- الکافرون کافران ۱۱۰- النّصر پیروزی ۱۱۱- ابولهب عموی بدخواه پیغمبر ۱۱۲- الاخلاص پاک و خالص کردن ۱۱۳- الفلق سپیده دم ۱۱۴- النّاس مردمان