الهی خواب برای چه باشد؟

﴿وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا٩ [النبأ: ٩].

«و گردانیدیم خواب شما را مایۀ آسایش و رفع خستگی».