مشخصات کتاب

اصول و مبادی فهم قرآن
تأليف

امام سید ابوالحسن علی ندوی‌ /


ترجمه:

محمد قاسم قاسمی