بحث شفاعت

مسئله شفاعت در حقیقت مسئله‌ای بسیار مهم در باب توحید و راه شرک بوده است. اکثر مشرکین دنیا معبودان خود را بعنوان شفیع، عبادت و پرستش کرده‌اند. در حالی که عبادت با تمام اقسامش حق اختصاصی رب العالمین بوده است.

در دنیا سه نوع شفاعت بین انسان‌ها معمول بوده است:

۱) شفاعت وجاهت (پست و مقام).

۲) شفاعت محبت.

۳) شفاعت بالاذن.