مشخصات کتاب

توضیحاتی در مورد زکات
تأليف

محمد محمود اوزى