«دعا و استغاثه‌»

به‌ فریاد خواندن‌، یاری‌ خواستن‌، پناه‌ بردن‌ و طلب‌ نجات‌ كردن‌ از هر كسی‌ غیر از خدا، همچون‌ مردگان‌ و صاحبان‌ ضرایح‌ و مقامات‌، مثل‌ برآوردن‌ حاجات‌، شفا دادن‌ مریض‌، اعطای‌ فرزند، گشودن‌ مشكلات‌، پناه‌ بردن‌، طلب‌ پیروزی‌ بر دشمن‌ و... از جمله‌ شرک‌های‌ دیگری‌ است‌ كه‌ بر توده‌های‌ مردم‌ امروزی‌ پوشیده‌ مانده‌ است‌. به‌ طوری‌ كه‌ این‌ نوع‌ شرک، عمومی‌ترین‌ شرک در جهان‌ كنونی‌ است‌!.

و دلیل‌ آن‌ این‌ است‌ كه‌: برخلاف‌ گمان‌ مردم‌ كه‌ دعا و استغاثه‌ و استعاذه‌ را عبادت‌ ندانسته‌ و فقط‌ عبادت‌ را در نماز و زكات‌ و روزه‌ و حج‌ و...منحصر می‌دانند، در حالی‌ كه‌ ـ چنانچه‌ از آیات‌ قرآن‌ برمی‌آید ـ مفهوم‌ و معنی‌ عبادت‌ ـ البته‌ بخشی‌ از آن‌ ـ همه‌ اعمال‌ و نیتهای‌ فوق‌ را دربردارد كه‌ به‌ طور خلاصه‌ بیان‌ كردیم‌: