«خدايان‌ و معبودان‌ اعراب‌»

قرآن‌ كریم‌ به‌ روشنی‌ به‌ تمام‌ این‌ جاهلیتها اشاره‌ می‌كند و می‌فرماید: از چیزی‌ پیروی‌ نمی‌كنند، مگر از توهّمات‌ و گمانهایشان‌! زمانی‌ كه‌ در این‌ مورد به‌ قرآن‌ كریم‌ مراجعه‌ می‌كنیم‌، می‌بینیم‌ كه‌ اعراب‌، بتها و خدایان‌ زیادی‌ داشتند كه‌ همه‌ را مورد پرستش‌ قرار می‌دادند: