مشخصات کتاب

توسل وساطت بین خدا و بندگان
تأليف:

فائز ابراهيم‌ محمّد