فصل چهارم
«بدعت‌ها»

بخش اول: تعریف بدعت، انواع و احکام آن.

بخش دوم: پدید آمدن بدعت در زندگی مسلمانان و اسباب آن.

بخش سوم: موضع امت اسلامی درباره متبدعین و منهج اهل سنت و جماعت در رد عقاید آنان.

بخش چهارم: نمونه‌هایی از بدعت‌های عصر حاضر که عبارتند از:

جشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر ج.

۱- تبرک جستن به اماکن زیارتی، نشانه‌ها و اشخاص زنده و مرده.

۲- بدعت در مسائل عبادی و تقرب به خدا.