صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی دشنام و ناسزاگویی صحابه و ائمه حرام است

دشنام و ناسزاگویی صحابه و ائمه حرام است