صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی فصل اول
انحراف در تاريخ بشر، و نگاهي به تاريخ...

فصل اول
انحراف در تاريخ بشر، و نگاهي به تاريخ کفر، إلحاد، شرک و نفاق

این فصل شامل بخش‌های زیر است:

بخش اول: انحراف در زندگی بشری.

بخش دوم: شرک و انواع آن.

بخش سوم: کفر و انواع آن.

بخش چهارم: نفاق و انواع آن.

بخش پنجم: شرح و بیان هر کدام از واژه‌های: جاهلیت، فسق، گمراهی و ارتداد، اقسام و احکام هر کدام.