شهادت او

مردی از خوارج به نام ابن ملجم علی س را به شهادت رساند، او برای علی س کمین گرفت و هنگام خروج ایشان برای اقامه نماز صبح شمشیری به او زد و به زمین خورد مردم دور علی س جمع شده و ابن ملجم را نیز اسیر کردند و نزد آن حضرت بردند او گفت: قصاص نفس نفس است، اگر من مردم او را آنچنان که مرا زده قصاص کنید و اگر زنده ماندم در مورد او نظر خواهم داد. آری، علی س بعد از ضربت خوردن دو یا سه روز زنده ماند سپس در سال چهارم هجری دار فانی را وداع گفت.

او یکی از علما و دانشمندان اصحاب و مشهورترین فقهای آنان بود.

علی س مردی شجاع، وارع و زاهد بود، فضیلت‌های او آن چنان بسیار است که امام احمد س گوید: برای هیچ یک از اصحاب به اندازه‌ی علی س فضایل نقل نگردیده است.

و السلام