خلافت علی س

علی بعد از شهادت عثمان س خلیفه شد و مردم با او بیعت کردند، اما فتوحات اسلامی که از زمان ابوبکر س شروع شده بود در روزگار علی س به خاطر فتنه‌های داخلی برای مدتی متوقف شد و اگر اجل به او فرصت می‌داد و روزگارش نیز از فتنه‌های داخلی پاک می‌شد به حقیقت زمان خلافتش از جنبه‌های عدالت، استقامت، برکت برای اسلام و رحمت برای مسلمانان یکی از درخشنده‌ترین دوران تاریخ اسلام بود.