عثمان س در دوران خلافت ابوبکر و عمرب

او در دوران زندگانی ابوبکر و عمرب جزو بزرگمردان و مشاوران حکومت بود و از کسانی بود که به هنگام رخدادهای مهم رأی و نظر آنان مورد اعتماد بود تا اینکه بعد از شهادت عمر س او خلیفه شد.