صفات عثمان س

او دارای صورتی زیبا، پوستی نازک، گندم گونه و ریشی پر بود، جلو سرش بی‌مو و دستانی نیرومند و بازوانی قوی داشت.