زندگانی عثمان س در چند سطر

- عثمان س در سال پنجم عام الفیل ... - سالی که خداوند خانه‌اش را (از حمله ابرهه) محفوظ نمود - متولد شده است.

- هنگام وفات رسول خدا ج عثمان بن عفان س ۵۸ سال داشت.

- عثمان س با دوتا از دختران پیامبر ج به نام‌های رقیه و ام کلثوم ل ازدواج نموده و هر دو در حیات او وفات نمودند.

- در ماه محرم سال ۲۴ هجری در عمر ٧۰ سالگی خلافت را بعهده گرفت.

- در ماه ذی الحجه سال ۳۵ هجری در عمر ۸۳ سالگی به شهادت رسید، مدت خلافتش ۱۲ سال بود.

- یکی از کارهای نیک و جاویدان عثمان بن عفان س گردآوری قرآن در یک مصحف و بر یک قرائت است.

- عثمان ٩ پسر و ۸ دختر داشته است.