دوران همنشینی عمر س با پیامبر ج

او در زمان صحبت و همنشینی با پیامبر ج مسلمانی متوکل به خدا و مطیع پیامبرش ج بود، بر علیه دشمنان اسلام تند بود و در کارهای حق نیرومند، و به آنچه که خداوند نازل می‌نمود عمل می‌کرد.

عمر س در تمام جنگ‌ها همراه پیامبر ج شرکت داشت، و پیامبر ج همواره چنان او را تمجید می‌نمود که بر بلندی مقام و منزلتش در نزد آن حضرت ج دلالت داشت. آری، پیامبر ج در وصف او فرمود: خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است، و به واسطه‌ی او حق را از باطل جدا نمود.

عمر س دور اندیش و خردمندی بزرگ بود و در سه مورد خداوند مطابق رأی او آیه نازل کرده است، در هنگام رحلت پیامبر ج عمر س به شدت محزون گشت و در اثر ناراحتی گفت: رسول خدا ج فوت نکرده بلکه او رفته با خدایش مناجات کند و به میان مردم بر می‌گردد. او اعلام نمود: هر که بگوید رسول خدا ج فوت نموده گردنش را می‌زنم.

پس از رحلت پیامبر ج شدت و تندی عمر س با دشمنان اسلام اعم از مشرکین و منافقین زبان زد مردم بود. و در زمان حیات رسول خدا ج هر وقت کسی با گفتار یا کردار به آن حضرت بی‌احترامی می‌کرد عمر س بی‌درنگ از پیامبر ج اجازه می‌گرفت که گردنش را بزند.

پیامبر خدا ج مژدۀ بهشت را به عمر س داده و او یکی از (عشرۀ مبشره) است. برای مقام و منزلت عمر س در نزد خداوند همین بس است که رسول خدا ج به هنگام رحلتش از او راضی بود.