مسلمان شدن عمر س

او در سال ششم بعثت مسلمان شد در حالی که هنگام مبعوث شدن رسول خدا ج عمر س سی سال داشت، و پس از آنکه به دین اسلام گروید به همان سان که قبل از اسلامش مسلمانان را آزار می‌داد کفار را نیز آزار داد و نسبت به آنان تند بود.

آری، با اسلام عمر س خداوند دعای پیامبرش ج را قبول نمود که فرمود: خداوندا، اسلام را به واسطۀ محبوبترین این دو مرد (ابی جهل پسر هشام یا عمر بن خطاب) به تو عزت بفرما.