صفات عمر س

او در خانواده‌ای مشهور، مقتدر و با شوکت پرورش یافت، که خانواده‌ی او در زمان جاهلیت برای قریش همچون سفارتخانه‌ای بود که به هنگام وقوع جنگ و مخاصمه میان طایفۀ قریش با دیگر طوایف افرادی از خاندان عمر س برای مذاکره و صلح میان طایفه‌های متخاصم فرستاده می‌شد و اگر طایفۀ قریش توسط کسانی نفرت می‌شدند، یا کسی بر آنها فخرفروشی می‌کرد شخصی از خانواده عمر س برای پاسخ او انتخاب می‌گردید.

او بلند قامت، گندم گونه و دارای صورتی زیبا بود، دستان و پاهای قوی داشت و جلو سرش مو نداشت، عمر س صاحب جسمی قوی و صدایی بلند بود.