نام و نسب ابوبکر س

نام او عبدالله و کنیه‌اش ابوبکر، پدرش عثمان نام داشت و کنیه‌اش ابی قحافه بود. لقب ابوبکر س عتیق و صدیق است.

صدیق به کسی گفته می‌شود که مردم او را تصدیق نمایند و هرگز دروغگویش نخوانند. ابوبکر بی‌درنگ هر فرمانی را که پیامبر ج از جانب خداوند اعلام می‌فرمود؛ تصدیق می‌کرد.