غزوه‌ی تبوک

نام دیگر آن غزوه‌ی «عسره» است، این غزوه در ماه رجب سال نهم هجری انجام شد غزوه‌ی تبوک به این علت انجام شد که دولت روم لشکر زیادی را در شام آماده کرده بود تا به همراه تعداد دیگری از قبیله‌های عرب به مدینه حمله کنند تا مسلمانان را که خبر فتوحات پی در پی آنان ترس و وحشت را در دل هرقل ایجاد کرده بود از پای در آوردند.

پیامبر ج اعلام نمود که مسلمانان آماده‌ی جنگ با هرقل شوند در این هنگام هوا خیلی گرم، و جنگیدن بسیار سخت و دشوار بود اما مسلمانان صادق و راستگو با آرامش قلب در این جنگ شرکت کردند به جز سه نفر که آنان نیز مسلمانی صادق بودند ولی به دلایلی شرکت نکردند.

پیامبر ج از سرمایه‌داران خواست تا لشکر جیش العسره را راه‌اندازی کنند آنان اموال و دارایی زیادی را آوردند؛ ابوبکر س تمام دارائی‌هایش را که چهل هزار درهم بود خدمت پیامبر ج آورد، عمر س نیمه‌ای از اموالش را آورد و عثمان س با هدیه‌ی اموال زیادی به تنهایی ۳/۱ هزینه این لشکر را تأمین کرد پیامبر ج برای عثمان س دعای خیر کرد و فرمود: «پس از امروز عثمان هرگز ضرر نخواهد کرد» بعضی از فقیران اصحاب خدمت پیامبر ج آمدند و گفتند: ما وسیله‌ای نداریم که بر آن سوار شویم پیامبر ج فرمود: «منم چیزی ندارم که به شما بدهم» آنان با چشمان پر از اشک برگشتند زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا بدهند.

هشتاد و چند نفر از منافقین در این غزوه شرکت نکردند بعضی از آنان بهانه‌های دروغی را نزد پیامبر ج بیان کردند و پیامبر ج ظاهراً از آنان پذیرفت [۱].

پیامبر ج به همراه سی هزار مرد جنگجو مدینه را ترک نمود این بزرگترین لشکری بود که عرب‌ها در تاریخ خود دیده بودند، پیامبر ج وارد تبوک شد و مدت بیست روز در آن جا ماند اما جنگی رخ نداد تبوک آخرین غزوه‌ی رسول خدا ج بود.

[۱] ولی خداوند چندین آیه در مورد منافقان نازل فرمود و به پیامبر ج اعلام کرد که هرگز برای آنان استغفار نکند و خداوند هیچ وقت توبه‌ی آنها را نخواهد پذیرفت.