جنگ‌های پیامبر ج (غزوات)

هنوز مدت زیادی از استقرار پیامبر ج در مدینه نگذشته بود که جنگ‌هایی میان آن حضرت ج با قریش و همدستانشان از طایفه‌های عرب صورت گرفت، در اصطلاح تاریخ نویسان هر جنگی که با حضور شخص پیامبر ج میان مسمانان و کافران صورت گرفته باشد (غزوه) نام دارد و هر جنگی که بدون حضور شخص آن حضرت میان آنان صورت گرفته باشد (سریه) نام دارد.

تعداد غزوه‌های پیامبر ج بیست و شش غزوه است، و تعداد سریه‌های آن حضرت سی و هشت سریه است؛ اما در میان غزوات ایشان یازده غزوه بیشتر مشهورند.