هجرت مسلمانان به حبشه

پس از آنکه پیامبر ج این جواب را به مشرکان داد آنان اذیت و آزارشان را نسبت به رسول خدا ج و یارانشش شدیدتر کردند تا بعضی از یاران پیغمبر ج زیر شکنجه‌های کافران شهید شدند و بعضی دیگر نابینا یا مجروح شدند ولی آنان بر عقیده‌ی خویش ثابت ماندند مشرکین چون استقامت و پایداری مسلمانان را دیدند تصمیم گرفتند که با پیامبر ج صلح کنند و به آن حضرت گفتند: هر چه مال ثروت از ما درخواست کنی به تو می‌دهیم و تو را پادشاه خود می‌کنیم بشرط آنکه از تبلیغ این دین دست برداری، اما پیامبر ج نپذیرفت و دعوتش را ادامه داد.

در این موقع رسول خدا ج که مشرکین قریش بر اذیت و آزار اصحابش ادامه می‌دادند به یارانش فرمود: از مکه بیرون روید و به حبشه هجرت کنید که در آنجا پادشاهی عادل حکومت می‌کند و در آن سرزمین بر کسی ظلم نمی‌شود تا خداوند برای شما گشایشی حاصل کند؛ در مرحله‌ی اول دوازده مرد و چهار زن به حبشه هجرت کردند آنان پس از آنکه در حبشه خبر مسلمان شدن حضرت عمر س و آشکار شدن اسلام را شنیدند به مکه بازگشتند ولی مدت زیادی در مکه نماندند و باز هم به حبشه برگشتند که در هجرت دوم به حبشه تعداد آنان به هشتاد و سه مرد و یازده زن رسیده بود.