سفرهای رسول خدا ج به خارج از مکه

رسول خدا ج پیش از آنکه پیامبر شود دو بار به شهر بصری در منطقۀ شام سفر کرده است، بار اول در دوازده سالگی به همراه عمویش ابو طالب جهت تجارت به شهر بصری سفر کرد و بار دوم در بیست و پنج سالگی جهت تجارت با اموال خدیجهل نیز به این شهر رفت؛ پیامبر ج در این سفرها هم به سخنان تاجران گوش می‌داد و هم در آثار شهرها و عادت‌های ساکنان آن دیار به دقت می‌نگریست.