ابوبکر صدیق، همسران و فرزندان او

او عبدالله بن عثمان است که لقبش عتیق، کنیه‌اش ابی‌بکر و معروف به صدیق است. پدرش عثمان بن عامر، ملقب به ابوقحافه و مادرش ام الخیر، سلمی بنت صخر است. تولدش در سال ۵۱ قبل از هجرت بود که بدین ترتیب از رسول الله ج دو سال و چند ماه کوچک‌تر است. در بخاری و مسلم آمده است که عمرو بن عاص از رسول الله ج سوال نمود: یا رسول الله از میان مردم چه کسی را بیشتر دوست دارید؟ فرمود: عایشه، سوال نمود: از مردان چه کسی؟ فرمود: پدرش (ابوبکر).

در دوران قبل از اسلام با دو زن ازدواج نمود:

۱- قتیله بنت عبدالعزی (مادر عبدالله و اسماء فرزندان ابوبکر است).

۲- ام رومان بنت عامر الکنانی (مادر عبدالرحمن، و عایشه است).

و بعد از اسلام نیز با:

۳- حبیبه بنت خارجه انصاری (مادر ام کلثوم که بعد از وفات پدرش ابوبکر تولد یافت و بعدها با طلحه بن عبیدالله که از عشره مبشره «ده نفر بشارت داده شده به بهشت» است ازدواج نمود).

۴- اسماء بنت عمیس (مادر محمد بن ابی‌بکر است که قبلاً زن جعفر بن ابی‌طالب بود و بعد از وفات ابوبکر نیز با علی بن ابیطالب ازدواج نمود).