هشتم: بانو (ام حبیبه) رمله بنت ابی سفیان:

رسول ج در سال هفتم هجری با ام حبیبهل ازدواج نمود. او بیوه عبیدالله بن جحش بود که همسرش در حبشه وفات یافته بود. و نجاشی او را به ازدواج رسول ج در آورده، و از سوی ایشان مهریه ایشان را چهار هزار درهم قرار داد. و او را همراه با شرحبیل بن حسنه نزد رسول ج فرستاد. در مورد حکمت ازدواج حضرت رسول با ایشان در صفحات گذشته صحبت کردیم.