مشخصات کتاب

رفع ابهامات و اباطیل از تعدد زوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم ج
تأليف:

محمد علی صابونی