صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر آیا قضای نذرِ مرده بر ولیّ و وارثِ او واجب است؟

آیا قضای نذرِ مرده بر ولیّ و وارثِ او واجب است؟

قضای نذرِ میّت از طرفِ وارث یا ولیِّ او مستحب است و با توجّه به قولِ حنبلیان، همان‌گونه که از ابن قدامه‌ی حنبلی نقل کردیم، واجب نیست و او در این مورد گفته است که این، نظرِ جمهورِ علما است مگر اینکه نذر میّت مالی باشد و سرمایه‌ای هم از او بر جای مانده باشد در این حالت، نذر از سرمایه‌ی برجای مانده‌ی میّت پرداخت می‌گردد ولی اگر سرمایه‌ای از او برجای نمانده باشد، چنان‌که گفتیم، هیچ وجوبی بر ولیِّ او، در پرداختنِ آن نیست. دلیلِ نظرِ جمهور، این است که پیامبر ج نذرِ کسی را که مرده است به قضا و دِیْنِ میّت تشبیه کرده است نه دِینِ وارث یا ولیِّ او] پس مادام که میّت، چیزی به جای نگذاشته باشد، قضای نذرِ او بر وارث، واجب نیست [۱۰۶].

[۱۰۶] الـمغنی: ج ٩، ص ۳۲.