پیش زمینه

گاهی پیش می‌آید که زن یا مردِ مسلمانی نذر منعقدی می‌نماید که وفای به آن، واجب است ولی قبل از وفای به آن فوت می‌کند؛ حکمِ این نوع نذر چیست؟ آیا با مرگش، نذر از او ساقط می‌شود؟ و اگر ساقط می‌شود، آیا لازم است که کسِ دیگری آن را به انجام برساند؟ یا اینکه نذر از او ساقط می‌شود و لازم نیست که هیچ‌کس به آن، وفا نماید؟ این، موضوعی است که می‌خواهیم در این فصل بیان کنیم.