نوعِ هفتم: نذرِ واجب [٩۲]

نذرِ یک عملِ واجب مانند نمازهای واجب یا روزه‌ی ماهِ رمضان به نظرِ حنفیان و حنبلیان منعقد نمی‌گردد و این، قولِ علمای شافعی مذهب نیز می‌باشد زیرا نذر، التزام است و التزام به چیزی که بدون نذر، لازم است درست نیست. ابن قدامه‌ای حنبلی گفته است: ممکن است که این نوع نذر نیز منعقد شود و اگر شخص به آن عمل ننماید کفّاره‌ی سوگند بر او واجب گردد همان گونه که اگر بر انجامِ عملی که بر او واجب است سوگند بخورد، زیرا نذر، همانندِ سوگند است و پیامبر ج نیز آن را سوگند گفته است.

[٩۲] الـمغنی: ج ٩، ص ۶، البدائع: ج ۵، ص ٩۰.