نوعِ ششم: نذر مکروه [٩۱]

هرگاه شخص بر انجامِ عملِ مکروهی مانندِ طلاقِ زنش نذر کرد، به دلیلِ حدیثِ زیر، نذرش از نوعِ نذرِ مکروه است:

«اُبْغضُ الْحَلَالِ عنداللهِ الطَّلاقُ».

«ناپسندترین چیزِ حلال نزدِ خداوند، طلاق است».

در این حالت مستحب است که به نذرش عمل نکند و برای آن، کفّاره بدهد.

[٩۱] الـمغنی: ج ٩، ص ۶.