انواعِ نذر

نذر از نظرِ نوع یا حالتِ آنچه که نذر می‌شود و یا از نظرِ وفای به آن و وجوبِ کفّاره بر آن دارای انواعِ مختلفی است و ما در ادامه، آن را بیان می‌کنیم.