صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر اوّل: شروطی که به خود نذر مربوط می‌شود

اوّل: شروطی که به خود نذر مربوط می‌شود

شرط است که نذر، برای خداوندِ تعالی باشد. پس، نذر برای غیرِ خدا حتّی اگر برای یک پیامبر یا یک ولیّ و یا یک پادشاه باشد درست نیست، و اگر چنین نذری صورت گرفت، باطل است [۸۰]. نذر برای قبور جایز نیست و اگر کسی این کاررا انجام دهد نذرش باطل است و وفای به آن جایز نمی‌باشد.

[۸۰] الفقه علی مذاهب الأربعه: نوشته‌ی جزیری، ج ۲، ص ۱۳٩.